Informacje

Fundacja SZTUKA DLA ŻYCIA im. Marty Paradeckiej

Fundacja SZTUKA DLA ŻYCIA im. Marty Paradeckiej

Misja:
Naszą misją jest działanie wokół KULTURY i SZTUKI jako wartości nadających głębszy sens ludzkiemu życiu. „Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa, wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem(…). Zbigniew Herbert.

Fundacja ma osobowość prawną. Jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Siedzibą jest miasto Katowice, powiat katowicki. ul. Sowińskiego 29/26. 40 – 018.

Nasze cele:
Działalność integrująca osoby zdrowe, chore i niepełnosprawne przez różne formy sztuki.
Działalność w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w szczególności osób dotkniętych chorobami nowotworowymi.
Działalność na rzecz kobiecości jako wartości kulturowej.
Działalność artystyczna w zakresie teatru, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, plastycznych, fotografii, filmu i multimediów.
Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Działalność oświatowa i naukowa.
Dobroczynność.

Fundacja realizuje cele statutowe inicjując lub wspierając (programowo, organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
Programy integrujące poprzez działania w sztuce osoby zdrowe, chore i niepełnosprawne – warsztaty artystyczne z różnych dyscyplin kultury i sztuki, seminaria, etc.
Realizacje artystyczne w zakresie teatru i innych dziedzin sztuki.
Imprezy kulturalne w formie prezentacji, w tym spektakle teatralne, wystawy, koncerty muzyczne, przeglądy, festiwale.
Działania teatralne i z innych dziedzin sztuki na styku ze środowiskiem osób chorych, w szczególności osób wymagających leczenia onkologicznego, także w zakresie profilaktyki i rehabilitacji.
Programy badawcze w zakresie oświaty, kultury, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz w zakresie dobroczynności.
Programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, oświatową, kulturalną, profilaktyki i ochrony zdrowia, dobroczynności oraz pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Programy wsparcia dla kobiet objętych profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją w zakresie chorób nowotworowych.
Programy promujące kobiecość jako wartość w życiu publicznym.
Programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służące zbliżeniu ludzi zdrowych i chorych różnych narodów i państw.
Programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin sztuki.
Programy wydawnicze.

Zarząd Fundacji
Prezes: Monika Wachowicz
Wiceprezes: Małgorzata Wachowicz

Rada Fundacji:
Przewodnicząca: Katarzyna, Maria Pryc
Członkowie Rady:
Elżbieta, Alina Wojnarowska
Magdalena, Anna Wilk
Tomasz, Andrzej Paradecki

Kontakt: Monika Wachowicz
e-mail: sztukadlazycia@wp.pl
tel:+48515921993

http://sztukadlazycia.pl/